Menu

Deze website wordt beheerd door Dental TRUST met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@dentaltrust.be.

1.BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Dental TRUST vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Dental TRUST aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Dental TRUST verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Dental TRUST, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u contact wil opnemen via het formulier wordt u om bepaalde persoonsgegevens gevraagd (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoon) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Dental TRUST ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

2.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dental TRUST verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Dental TRUST zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacy kennisgeving. Dental TRUST zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken en ze niet doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. De persoonsgegevens die Dental TRUST verzameld worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Dental TRUST, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Dental TRUST een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 

3.DOEL VAN DE VERWERKING

Dental TRUST verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Dental TRUST evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van Dental TRUST, kan Dental TRUST uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar een andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Dental TRUST over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar info@dentaltrust.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Dental TRUST. 

4.GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de Dental TRUST of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoek - en statistische doeleinden.

5.UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Dental TRUST zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. 


6.AANSPRAKELIJKHEID

Dental TRUST kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Dental TRUST is niet verantwoordelijk t.o.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
 Dental TRUST is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Dental TRUST oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd. Dental TRUST behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.


7.INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen...) eigendom zijn en blijven van Dental TRUST. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental TRUST. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser. 


8.BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.